Y 9 Cwestiwn a Ofynnir Amlaf mewn Cyfweliadau

Dyma Jessica’n adrodd ar y 9 cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir mewn cyfweliad.

Dyma Jessica’n adrodd ar y 9 cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir mewn cyfweliad.

Ar ôl yr holl ymchwilio ac ymgeisio, rwyt ti wedi cael cyfweliad am dy swydd ddelfrydol o’r diwedd!

Os hoffet gael blas ar y cwestiynau gallai dy gyfwelydd eu gofyn, rwyt ti yn y lle cywir! Rydym wedi dod o hyd i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir mewn cyfweliadau gyda chwmnïau megis Sony Music, Buzzfeed, ITV a MTV. Cymer olwg ar hyn:

Gwertha dy hun i ni!

Rydym yn ymwybodol ei bod yn anodd canmol dy hun, ond mae angen i ti frwydro am dy swydd a phrofi yn union pam mae’n RHAID iddyn nhw dy gyflogi, felly sicrha dy fod yn tynnu sylw at bob un o dy bwyntiau da!

Os yw cyflogwr yn gofyn y cwestiwn yma i ti, rhywbeth maen nhw’n bendant am weld yw hyder. Paid â bod ofn brolio am dy sgiliau trefnu neu dy ddoniau creadigol neu dy arbenigedd mewn datrys problemau.

Pam ein cwmni ni?

Gall y cwestiwn hwn swnio fel bod y cyflogwr eisiau i ti ddweud wrthynt pam fod y cwmni mor wych (gall hyn fod yn wir!), ond mae’r cyflogwr hefyd eisiau gwybod dy fod wedi ymchwilio’r cwmni!

Wyt ti’n ymwybodol o’u pwyntiau gwerthu unigryw, diwylliant y cwmni, amcanion y cwmni a’u huchelgeisiau?

Hyd yn oed os wyt ti, sut mae hynny’n berthnasol i ti? A yw moeseg y gwaith a diwylliant y swyddfa yn cyd-fynd â dy gymeriad?

Mae angen i ti ddangos dy frwdfrydedd dros weithio yno trwy ddangos dy fod yn deall beth maen nhw’n gwneud a sut mae dy sgiliau di’n gallu bod o fudd iddynt.

Pa brofiad perthnasol sydd gennyt ti?

Hyd yn oed os nad oes gennyt ti brofiad ‘gwaith’, mae pethau rwyt ti wedi’u dysgu yn yr ysgol, mewn clybiau neu’r tu allan i dy astudiaethau oll yn cyfrannu – wyt ti’n newyddiadurwr cerddoriaeth sydd wedi cychwyn blog cerddoriaeth? Egin wneuthurwr ffilm gydag enghreifftiau o dy waith?

Sut byddai dy ffrindiau yn dy ddisgrifio?

Nawr, efallai bod ein ffrindiau’n defnyddio geiriau ‘lliwgar’ iawn i’n disgrifio, rydym yn gwybod hynny! Ond dychmyga bod rhaid iddyn nhw dy helpu i gael swydd, beth fasen nhw’n dweud?

Mae’r diwydiant creadigol yn ymwneud â chydweithio ar syniadau gyda’ch gilydd a chymdeithasu, felly mae meddwl am sut mae dy ffrindiau’n meddwl amdanat yn debyg i sut byddai dy gydweithwyr yn meddwl amdanat.

Mae’r cyflogwr eisiau gwybod a fyddet ti’n ffitio i mewn i ddiwylliant y cwmni a gweddill y tîm. Ond, dweda’r gwir, os mai ti yw clown dy grŵp o ffrindiau sy’n mwynhau cael hwyl ond sy’n ffyddlon ac yn gweithio’n galed, dweda hynny!

Beth yw dy ddyheadau ar gyfer dy yrfa?

Mae busnesau eisiau pobl sy’n frwdfrydig am eu dewis yrfa ac sydd eisiau gyrfa, nid jyst swydd.

Mae busnesau eisiau sicrhau pan maen nhw’n dy gyflogi, y byddi wir yn gweld gwerth yn y gwaith rwyt ti’n ei wneud o ddydd i ddydd. Mae hynny’n golygu y byddi’n gallu gweld sut gall dy swydd gyfrannu at dy amcanion ar gyfer dy yrfa.

Mae bod yn benodol yn gweithio’n dda iawn yma! Paid jyst â dweud dy fod am arwain, siarada am ba adran hoffet ti ei harwain. Wyt ti’n dyheu am fod yn gyfrifol am dîm o bobl greadigol neu reoli criw ffilm? Falle dy fod yn dyheu am fod yn arbenigwr heb reoli unrhyw un! Paid ag ofni bod yn benodol iawn.

Enwa un peth y gallem ni wneud yn well

Gall dweud wrth gwmni beth allan nhw wneud yn well fod yn brofiad brawychus ond rwyt ti’n profi wrthyn nhw dy fod yn llawn syniadau ac eisiau eu helpu i wella.

Mae hefyd yn dangos dy fod yn dda am ddadansoddi critigol a dy fod wir yn gallu helpu’r busnes i dyfu a datblygu.

A fyddet ti’n ffit dda?

I fod yn weithiwr da, hapus, mae angen i ti ffitio i mewn i ethos y cwmni – mae angen i bawb yrru ymlaen yn dda gyda’i gilydd.

Mae bod yn ffit dda hefyd yn golygu dy fod yn ychwanegu at y tîm. Dangosa iddyn nhw sut mae’r sgiliau sydd gennyt ti yw’r union sgiliau maen nhw eu hangen i wthio’r busnes i’r lefel nesaf.

Hoff artist/newyddiadurwr/ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol

Pa bynnag rôl rwyt ti’n ymgeisio amdani, mae angen i ti brofi dy fod nid yn unig yn hoffi’r cwmni, ond y diwydiant ei hun. Mae dangos dy fod yn ymwybodol o’r ymgyrch/artist/cynnyrch diweddaraf yn ffordd wych o ddangos dy ddiddordeb a dealltwriaeth.

A fyddai’n well gennyt ti ymladd 1 hwyaden o faint ceffyl neu 100 ceffyl o faint hwyaden?

Mae busnesau creadigol yn ymwneud â chael hwyl a meddwl yn y fan a’r lle. Paid â phoeni am gwestiynau rhyfedd oherwydd does dim atebion anghywir – mae’n ymwneud â dy bersonoliaeth a sut rwyt ti’n meddwl!

Dyma’r cyfnod i gael swydd yn y diwydiant creadigol! Os oes diddordeb gennyt mewn sicrhau dy rôl gyntaf yn y maes, sicrha dy fod yn edrych ar ein bwrdd swyddi am y cyfleoedd swyddi diweddaraf.

Hefyd, am ragor o gyngor ac awgrymiadau ar sut i dorri i mewn i’r meysydd creadigol, cymer olwg ar ein bwrdd cyngor ar yrfaoedd.