Awgrymiadau gwych ar ysgrifennu’ch datganiad personol

Defnyddir datganiadau personol am amrywiaeth o resymau trwy gydol eich bywyd. Os yw ar gyfer eich CV, ymgeisio i’r brifysgol neu hyd yn oed ymgeisio am un o Interniaethau’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr, mae datganiad personol da yn allweddol er mwyn eich helpu i lwyddo.

I’ch helpu, rydym wedi creu rhestr o’n hawgrymiadau gwych ar gyfer cwblhau datganiad personol.

 

  1. Ymchwil

 

Rheol Euraidd unrhyw gais am swydd yw bod pob swydd yn wahanol a bod pob cwmni yn edrych am wahanol bethau. Mae ymchwil yn eich helpu i adnabod am beth mae swyddog recriwtio neu brifysgol yn edrych. Os yw am swydd, ymchwiliwch y cwmni, beth allai’r rôl ei chynnwys a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gwblhau’r dyletswyddau hynny. Os ydych chi’n ysgrifennu datganiad personol ar gyfer prifysgol, dylech ymchwilio’r brifysgol, a’r modiwlau a’r pynciau sy’n llunio rhan o’r cwrs. Unwaith i chi adnabod beth sydd angen i chi ei gynnwys, gallwch uno’ch sgiliau a’ch profiad â’r rôl neu gwrs.

 

  1. Cynllunio

 

Mae cynllunio yn rhan hanfodol o’r rhan fwyaf o ymarferion ysgrifenedig. Os ydych chi wedi ymchwilio rôl neu gwrs yr hoffech chi ei astudio, gallwch nawr gwblhau rhestr o’r sgiliau a’r pynciau sydd angen i chi eu cynnwys. Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu pa bwyntiau sydd bwysicaf a gall hefyd helpu gyda’r broses o olygu ar y diwedd. Dylech hefyd geisio penderfynu pa mor hir dylai’ch datganiad personol fod. Er enghraifft, byddai’ch datganiad personol i UCAS llawer yn hirach na’r datganiad personol ar ffurf paragraff byr y gallwch ei gynnwys yn eich CV.

 

  1. Paid â malu awyr

 

Er bod datganiadau personol yn gallu amrywio yn eu hyd, mae bob tro’n syniad da i geisio ei gadw’n gryno ac i’r pwynt. Rydych chi eisiau i swyddog recriwtio adnabod bod gennych y sgiliau maen nhw’n edrych am a bod gennych brofiad perthnasol. Os yw’n rhy anodd i ddod o hyd i’r wybodaeth yma, mae’n bosib y byddant yn ei golli neu hyd yn oed yn colli diddordeb yn eich cais. Cofiwch, mae ganddynt lwythi o geisiadau i edrych drwyddynt, nid eich un chi yn unig.

 

  1. Esbonio sut mae hwn yn ffitio i mewn i’ch cynllun hir dymor

 

Pa well ffordd o ddangos eich brwdfrydedd am rôl na dangos sut gallai’r rôl hon eich helpu i gyrraedd eich nod hir dymor ar gyfer eich gyrfa. Mae dangos sut bydd y rôl yn eich helpu i ddatblygu a’ch cynorthwyo i ennill eich swydd ddelfrydol yn gallu dangos uchelgais, cymhelliant a gall fod yn gyfle da i ddangos eich gwybodaeth o’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon.

 

  1. Gwirio ac ail-wirio

 

Darllenwch eich holl gais cyn ei anfon, o leiaf dwywaith. Bydd hyn yn eich helpu i sylwi ar unrhyw wallau gramadegol neu wallau sillafu. Ceisiwch gael aelod o’r teulu neu ffrind i ddarllen eich cais cyn ei anfon, mae’n bosib y byddant yn sylwi ar gamgymeriadau rydych chi wedi’u colli.

 

Beth am roi prawf i’ch sgiliau ysgrifennu datganiad personol ac ymgeisio am un o interniaethau’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr! Mae hefyd gennym rhai awgrymiadau gwych ar lenwi’r ffurflen gais yma.

Os oes gennych chi unrhyw gyngor ar ysgrifennu datganiad personol, rhannwch ni gyda ni ar Twitter!