Diwrnod ym Mywyd Derbynnydd gyda Global

Wyt ti erioed wedi meddwl sut fyddai hi i weithio i gwmni cyfryngau ‘Global’? Dyma ni’n cael sgwrs gyda Kirsty Guiver sy’n gweithio fel ‘wyneb’ cwmni Global…

Wyt ti erioed wedi meddwl sut fyddai hi i weithio i gwmni cyfryngau ‘Global’? Dyma ni’n cael sgwrs gyda Kirsty Guiver sy’n gweithio fel ‘wyneb’ cwmni Global…

 

Wyt ti erioed wedi meddwl sut fyddai hi i weithio i gwmni cyfryngau ‘Global’? Dyma ni’n cael sgwrs gyda Kirsty Guiver sy’n gweithio i Global am ei rôl fel wyneb y cwmni, ei chynllunio at y dyfodol a chael swydd yn y diwydiant!

Diolch am ymuno â ni heddiw Kirsty!

Croeso siŵr!

 

Nawr, fel rydyn ni’n gwybod, ti yw’r derbynnydd ym Mhencadlys Global. Sut mae dy rôl o ddydd i ddydd?

Iawn, mae fy rôl o ddydd i ddydd yn cynnwys cwrdd a chyfarch gwesteion. Rwy’n eu croesawu i Global, yn gofyn iddynt a ydynt eisiau te neu goffi ac yna naill ai’n mynd â nhw i ystafell neu’n cysylltu â’r person maen nhw yma i gwrdd ag ef. Mae fy rôl hefyd yn cynnwys bwcio ystafelloedd ar gyfer gwesteion eraill yn ogystal â gwaith gweinyddol.

 

Sut byddet ti’n dweud bod hynny’n effeithio ar enw da Global yn gyffredinol?

Ni yw wyneb Global. Wrth i bobl ddod i mewn, ni yw’r bobl gyntaf maen nhw’n eu gweld. Os ydyn ni’n darparu gwasanaeth gwael i gwsmeriaid, maen nhw’n gadael yn cofio’r profiad hwnnw. Rydym eisiau cynnal yr enw da sydd gan Global ar bob adeg!

 

A fyddet ti’n dweud bod y rôl hon yn debyg i rolau eraill rwyt ti wedi’u cael yn y gorffennol neu a yw hyn yn brofiad newydd?

Mae’n brofiad newydd i mi. Nid oes gennyf lawer o brofiad derbynfa o gwbl.

 

Iawn, mae hynny’n dda! Felly pam benderfynaist ti ddod i weithio gyda Global?

Mae llawer o bethau yn mynd ymlaen yn Global. Mae ganddyn nhw Academi Global, y Prosiect Cerddoriaeth Mawr a nifer o orsafoedd radio. Dydw i ddim wir yn credu mewn gweithio i gwmni am y cyflog yn unig. Basai’n well gennyf weithio rhywle sy’n bwysig i mi a rhywle sy’n gwneud i mi deimlo’n frwdfrydig.

 

Ie wir! Rydyn ni’n cytuno! Felly, beth wyt ti’n credu gwnest ti i sefyll allan yn y cyfweliad?

Bod yn frwdfrydig am gerddoriaeth, ond hefyd roedd gennyf brofiad o weithio ym mhencadlys clinig llawfeddygaeth gosmetig preifat ble roeddwn yn gyfarwydd gyda chwrdd a chyfarch gwesteion enwog.

Yn y broses gyfweld, baswn i’n dweud mai’r peth gorau i’w wneud yw chwerthin er mwyn lleddfu’r tensiwn, dangos gwasanaeth da i gwsmeriaid, profiad gyda phobl, brwdfrydedd dros gerddoriaeth ac ychydig o hiwmor!

 

Ha ha, mae hynny’n gyngor da. Felly. ai dyna’r pedwar peth sydd eu hangen arnat i fod yn llwyddiannus yn dy rôl?

O ie! 100%.

 

Diddorol. Oes unrhyw beth sydd wedi bod yn uchafbwynt personol i ti hyd yn hyn?

Iawn, wel, rydw i’n mynd i fod yn dylunio rhaglen hyfforddiant ar gyfer pobl Global, gan wneud cofnod o’r cyflwynwyr a’r cynhyrchwyr, yr amserau a hyd y gwahanol sioeau, pwy i gysylltu am alwadau hysbysebu allanol, yn ogystal â sicrhau bod aelodau staff Global yn adnabod ei gilydd. Mae hynny’n uchafbwynt i mi!

 

Mae’n edrych fel bod gennyt ti lawer o gyfrifoldebau! Sut wyt ti’n llwyddo gwneud y cwbl?

Baswn i’n dweud fy mod yn berson trefnus yn gyffredinol ac rydw i’n hoff o amrywiaeth! Rwy’n hoffi cymryd rhan mewn cymaint o brosiectau â phosib.

 

Baset ti’n dweud bod dy hoffter o ‘amrywiaeth’ yn rhywbeth mae rheolwyr yn ei hoffi?

Baswn! Dylet di geisio bod â diddordeb yn y rôl rwyt ti’n ymgeisio amdani, ond hefyd sicrhau bod y rheolwyr yn gwybod dy fod am symud ymlaen o fewn y cwmni. Meddylia sut fedri di wella’r rôl a beth gelli di gynnig.

 

Pa gyngor baset ti’n rhoi i bobl sydd â diddordeb yn dy rôl, ond sydd ddim yn meddu ar yr holl sgiliau gofynnol?

Does dim ots pa swydd rwyt ti’n ei wneud, byddi di bob tro’n gweithio neu ryngweithio gyda phobl. Baswn i’n dweud mai fy nghyngor yw i ddatblygu dy sgiliau pobl a chynyddu dy hyder.

 

Yn bendant! Beth yw dy gynlluniau hir dymor ar gyfer dy yrfa?

Baswn i’n hoffi aros ym maes gorsafoedd radio gan weithio ar ddiwylliant a phobl, digwyddiadau ac elusennau.

 

Pa gyngor baset ti’n rhoi i’r sawl sy’n ceisio torri i mewn i’r diwydiant cerddoriaeth?

Baswn i’n dweud bod profiad gwaith ac interniaethau yn allweddol er mwyn cael mynediad at y diwydiant hwn. Mae wir yn gallu agor drysau i ti ond cofia bod rhai o’r rhain yn ddi-dâl. felly ceisia arbed cymaint â phosib.

 

Mae hynny’n gyngor gwych! Diolch, Kirsty!

Croeso siŵr!

 

Beth am ddarllen ein herthyglau ‘Diwrnod ym Mywyd…‘ eraill am ragor o wybodaeth ar y mathau o rolau sydd ar gael o fewn y diwydiant cerddoriaeth. Sicrha dy fod hefyd yn cymryd golwg ar ein bwrdd swyddi i weld y cyfleoedd diweddaraf yn y meysydd creadigol!