Diwrnod ym Mywyd: Intern Gweinyddwr y Celfyddydau

Mae’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi ariannu nifer o interniaethau yn y diwydiant cerddoriaeth yn rhannol ac rydym yn anelu at ysbrydoli a chreu cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc o ledled y wlad sydd eisiau mynd i mewn i’r busnes cerddoriaeth. Byddwn yn eistedd i lawr gyda phob intern yn unigol i ddarganfod sut hwyl maen nhw’n cael arni! Dyma stori intern Baby People, Jasmine!

Am faint wyt ti wedi bod yn dy rôl?

“3 mis.”

Beth yw’r peth cyntaf rwyt ti’n gwneud pan rwyt ti’n cyrraedd yn y swyddfa?

“Yn gyntaf, troi’r amp ymlaen a rhoi ychydig o gerddoriaeth ymlaen! Y manteision o weithio mewn stiwdio gerddoriaeth – nid yw’n dawel, a ni ddylai fod chwaith! Yna, rwy’n edrych trwy fy e-byst i weld beth fydd angen i mi ei wneud y diwrnod hwnnw.”

Esbonia ychydig i ni am dy dasgau o ddydd i ddydd.

“Rwy’n gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Gweithrediadau ar yr ochr weinyddiaeth o fy rôl yn ogystal â chyfathrebu’n aml gyda’n tiwtoriaid yn ymwneud â’r llwyth gwaith, cyflenwi, bwcio offer ac unrhyw beth y mae angen iddynt wybod am eu sesiynau. Mae gennym tua 20 o weithwyr llawrydd yn gweithio gyda ni felly mae’n rhaid i ni fod yn hynod drefnus er mwyn gwybod pwy sy’n gwneud beth a phryd.

Mae’r e-byst a’r gwaith rwy’n gwneud yn amrywio’n fawr. Un awr, byddaf yn cysylltu gyda chanolfannau addysg ac ysgolion am bobl ifanc sydd naill ai ar un o’n cyrsiau eisoes, neu os ydynt am fwcio lle ar un o’n sesiynau. Y nesaf, byddaf yn trefnu taflenni a chyhoeddusrwydd am gwrs neu ddigwyddiad/daith mae Baby People yn trefnu. Yna, byddaf yn codi’r ffôn ac yn siarad â pherson ifanc sy’n methu gwneud sesiwn – yna bydd angen i mi gyfathrebu â’i tiwtor a chwblhau’r manylion perthnasol ar y system olrhain digidol. Yna, byddaf yn e-bostio Denmarc a’n cyfarwyddwr artistig am ein prosiect nesaf dramor a ble rydyn ni arni gyda’r prosiect hwnnw. Yna, efallai i orffen y dydd, rwy’n gwirio pa ddyddiadau mae’r artistiaid rydym wedi eu cadarnhau ar gyfer ein taith yn gallu eu gwneud, ac yn olaf, sgwrsio gyda’r Rheolwr Gweithrediadau am beth sydd angen ei wneud yfory pan rwy’n cyrraedd y swyddfa (sgwrs sydd braidd byth yr un fath!)” 

Beth yw dy hoff beth rwyt ti’n ei wneud bob dydd?

“Cerdded trwy’r adeilad a gweld a siarad â phobl ifanc, y mae bron pawb arall wedi rhoi i fyny gyda, a’u gweld yn gwneud yn dda trwy ein sesiynau tiwtora, yn mynegi ei hunain trwy gerddoriaeth a chelf ac yn gwenu – dyna un o uchafbwyntiau fy niwrnod. Mae’n wych gweithio i gwmni sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.”

Dyweda wrthym am brosiect rwyt ti’n gweithio arni ar hyn o bryd. Beth wyt ti’n hoffi amdano/ddim yn hoffi amdano?

“Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda chwmni Danaidd o’r enw Intercollege, ble rydym yn rhedeg rhaglen deng niwrnod sy’n tynnu sylw at Gelf Drefol (cerddoriaeth/graffiti ac ati) fel modd o gynnwys pobl ifanc. Rydym eisoes wedi cynnal un ym Moldofa a chefais gyfle i fynychu – dydw i ddim yn tiwtora, ond rhaid cael rhywun yno i sicrhau bod pethau’n rhedeg yn llyfn ac i drefnu’r artistiaid/sesiynau. Efallai ei bod ddim yn swnio fel y swydd fwyaf delfrydol, pan rydych chi’n ei chymharu i’r artistiaid sydd gennym yn gweithio yn Baby People. Ond, mewn gwirionedd, trwy helpu rhedeg pethau, mae’r buddion yn barhaus ac yn eithaf anhygoel (buddion fel trip am ddim i Moldofa!).

Nawr bod Moldofa drosodd, rydw i’n gweithio ar y rhan o’r rhaglen gyfnewid yn y DU, ble fyddwn yn croesawu cynrychiolwyd o bum gwlad Ewropeaidd am raglen deng diwrnod debyg.

Mae prosiectau rhyngwladol angen llawer o waith, a thra fy mod yn hoffi bron pob rhan ohono, pe bai rhaid i mi ddewis anfantais, baswn i’n dweud faint o drefnu a pharatoi sy’n rhaid gwneud ar gyfer un prosiect a’r pwysau a ddaw gyda’r cyfrifoldeb yma. Wedi dweud hynny, mae’r canlyniadau a’r hwyl y gallwch ei gael yn ystod y prosiect ac weithiau wrth ei drefnu, yn bwrw unrhyw anfanteision i’r cysgod.” 

Pa fath o heriau wyt ti’n eu hwynebu o ddydd i ddydd?

“Mae llawer o waith, yn dod o lawer o wahanol gyfeiriadau – felly mae jyglo popeth a gwybod ble rydych chi ar bob prosiect/tasg yn hanfodol (ac yn gallu bod yn anodd! Mae cyfarwyddwr Baby People yn dweud ei fod fel jyglo – mae’n rhaid i chi neidio o un dasg i’r llall a chadw’r holl beli yn yr awyr ar yr un pryd)”. 

Beth wyt ti wedi dysgu am fyd gwaith?

“Mae wedi bod yn agoriad llygad yn gweithio ar yr ochr addysg sy’n delio gyda phobl ifanc nad oedd yn gyrru ymlaen gydag addysg brif ffrwd – rydw i wedi dysgu sut mae cwmni yn gallu gweithio’n agos gyda sefydliadau eraill i wneud prosiectau ac achosion unigol yn llwyddiannus.”

Oes unrhyw beth wedi dy synnu ar dy leoliad eto?

“Ar fy niwrnod cyntaf: “Dyma dy Macbook Pro, Jasmine”

Ar fy ail ddiwrnod: “Wyt ti eisiau mynd i Moldofa mewn deufis a rhedeg prosiect yno?” Nid beth roeddwn i’n disgwyl clywed yn y deuddydd cyntaf – roeddwn i’n credu eu bod yn tynnu fy nghoes a bod yn onest.” 

Pa gyngor byddet ti’n rhoi i bobl eraill sy’n ystyried ymgeisio am interniaeth?

“Mae’r math o gwmnïau sy’n gwneud yr interniaethau hyn, nid y math o gwmnïau ydyn nhw sy’n gwneud yr un peth bob diwrnod. Yma yn Baby People, mae cerddoriaeth ym mhob man, mae’r tiwtoriaid yn ysbrydoledig, mae’r bobl ifanc yn gwneud i ti eisiau crio wrth i ti weld sut maen nhw’n newid eu bywydau ac mae pethau yn symud ymlaen yr holl adeg.”

Beth wyt ti eisiau gwneud nesaf?

“Mae fy rôl yn Baby People yn esblygu yn barod, felly buaswn yn hoffi aros yn fawr er mwyn parhau i ddatblygu fy rôl yma, gan gael mwy o gyfrifoldeb ar ragor o brosiectau.”

Mewn byd delfrydol, ble fyddi di ymhen pum mlynedd? 

“Roeddwn yn credu y buaswn yn hapus i gael rhan fechan yn y celfyddydau, gyda swydd ‘normal’ i helpu talu’r biliau. Wedi cychwyn yma, rydw i wedi gweld pa mor fuddiol yw hi i weithio yn y celfyddydau ac addysg, hyd yn oed ar yr ochr weinyddol. Gyda hynny mewn golwg, ymhen pum mlynedd, fy mwriad yw bod mewn sefydliad sy’n uno fy hoffter o’r celfyddydau gyda’r boddhad o fod yn rhan o gwmni sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae Baby People yn ticio’r blychau hynny, felly byddaf yn gweithio’n galed i aros yma os ydym yn symud ymlaen fel rydym yn gwneud ar hyn o bryd – ac rwy’n siŵr y bydd y cwmni yn parhau i wneud hynny.”