Diwrnod ym Mywyd: Intern Rheoli Stiwdio

Am faint wyt ti wedi bod yn dy rôl?

“Tua 9 mis.”

Beth yw’r peth cyntaf rwyt ti’n gwneud pan rwyt ti’n cyrraedd yn y swyddfa?

“Os oes gennym gleientiaid yn defnyddio’r stiwdio, byddaf yn cyrraedd yn gynnar er mwyn sicrhau eu bod yn setlo i mewn cyn eu sesiwn ac i sicrhau bod y stiwdio’n daclus. Ar ddiwrnodau pan does dim cleientiaid yn defnyddio’r stiwdio, byddaf yn gwirio bod y stiwdio yn lân ac yn daclus cyn mynd yn ôl i fy nesg i ateb fy e-byst.”

Esbonia ychydig i ni am dy dasgau o ddydd i ddydd.

“Bob bore, rydw i’n delio gydag e-byst yn ymwneud â bwciadau cyn gwneud unrhyw beth arall, mae hynny’n aml yn golygu ffonio cleientiaid, trafod cyfraddau a gwerthu buddion y stiwdio. Yna, rydw i’n edrych ar ffyrdd o farchnata’r stiwdio i gael mwy o fusnesau trwy’r drws, mae hyn yn amrywio o gysylltu â chylchgronau lleol i bostio ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae’r cwmni hefyd yn rheoli cerddorion, felly rydw i’n delio gydag ymholiadau ar gyfer ein hartistiaid ac yn edrych am ddulliau o hyrwyddo’u cerddoriaeth ac ati. Yn aml, rydw i’n cymryd galwadau gan artistiaid, rheolwyr, labeli recordio ac ati sydd â diddordeb yn ein cleientiaid.

Mae bob diwrnod yn amrywio gan ddibynnu ar anghenion ein hartistiaid a’n cleientiaid, sy’n fy nghadw ar flaenau fy nhraed!”

Beth yw dy hoff beth rwyt ti’n ei wneud bob dydd?

“Rwy’n mwynhau cyflwyno cleientiaid i’r stiwdio. Yn aml, rydw i’n cydlynu ymweliadau ar gyfer darpar gleientiaid ac mae’r rheini’n gallu bod yn fuddiol os yw’r cleient yn bwcio i mewn gyda ni.”

Dyweda wrthym am brosiect rwyt ti’n gweithio arni ar hyn o bryd. Beth wyt ti’n hoffi amdano/ddim yn hoffi amdano?

“Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio ar gig i un o’r artistiaid rydym yn ei reoli – mae hynny’n golygu cysylltu â lleoliadau, hyrwyddwyr, y cyfryngau a mwy. Mae gennyf lawer o gyfrifoldeb gyda’r prosiect hwn ac mae hynny’n rhoi llawer o falchder i mi. Rwy’n hoffi cael y rhyddid i roi fy sylw llawn i brosiect. Nid oes unrhyw beth ddydw i ddim yn ei hoffi’n benodol – amwn i os oes rhywbeth yn mynd o’i le, fi fydd yn gyfrifol a bydd hynny’n amhleserus, ond gallaf ddelio gyda hynny os oes angen!”

Pa fath o heriau wyt ti’n eu hwynebu o ddydd i ddydd?

“Yr her fwyaf mwy na thebyg yw dysgu sut i ddelio gyda gwahanol fathau o bobl yn gyflym iawn. Rydw i’n cymryd galwadau ac yn cwrdd â phobl yn bersonol – pob un â gwahanol ymagwedd a disgwyliadau. Mae’n bwysig dysgu sut i ddelio gyda gwahanol fathau o bobl er mwyn gwneud iddynt deimlo’n gartrefol a bod croeso iddynt.”

Beth wyt ti wedi dysgu am fyd gwaith?

“Bod llawer o waith caled i’w wneud! Ond dydy hynny ddim yn beth gwael, mae gan y rôl hon gyfleoedd di-ri sy’n golygu fy mod yn gallu gorffen un dasg a symud ymlaen i rywbeth arall newydd sbon yn gyflym iawn. Mae llawer o swyddi rydw i wedi clywed amdanynt gan ffrindiau yn cynnwys tasgau tebyg bob dydd, nid yw hon fel ‘na ac rwy’n ddiolchgar am hynny!”

Oes unrhyw beth wedi dy synnu ar dy leoliad eto?

“Roedd cwrdd â Take That yn syndod! Fe atebais alwad a bwcio band i mewn heb wybod mai Take That oedden nhw. Roedd hwnnw’n syrpreis go dda!”

Pa gyngor byddet ti’n rhoi i bobl eraill sy’n ystyried ymgeisio am interniaeth?

“Cadw ati a pharhau i ymgeisio! Nid yw’n hawdd dod o hyd iddynt bob tro, yn enwedig yn Newcastle sylwais i. Nawr bod gennyf fy swydd, baswn i ddim yn ei newid am unrhyw beth!”

Beth wyt ti eisiau gwneud nesaf?

“Baswn i wir yn hoffi aros gyda’r busnes, ac mae hynny’n rhywbeth a fydd yn cael ei drafod yn fuan. Os nad yw hynny’n bosib, byddaf yn parhau gyda fy ngyrfa mewn cerddoriaeth yn bendant. Rydw i wedi ennill cymaint o brofiad a chymaint o gysylltiadau mewn 9 mis fy mod i wir yn teimlo fel fy mod wedi cymryd cam i fyny o le roeddwn i pan roeddwn yn trio ar fy mhen fy hun.”

Mewn byd delfrydol, ble fyddi di ymhen pum mlynedd? 

“Ymhen pum mlynedd, hoffwn feddwl y byddai’r bandiau rydw i wedi bod yn gofalu ar eu holau wedi cyrraedd uchafbwynt eu gyrfaoedd, a fy mod yn dal i chwarae rhan yn hynny! Mae hynny wedi bod yn freuddwyd erioed, ers i mi ddechrau gwirfoddoli’n wirfoddol. Nid yw fy nghanfyddiad wedi newid o gwbl, ond rwy’n teimlo ei bod o fewn fy nghyrraedd nawr fy mod wedi cwrdd â phobl yn y rolau hyn trwy fy interniaeth.”