POLISI PREIFATRWYDD

Pwy sy’n casglu’r wybodaeth

Pan fyddwch ar wefan Y Prosiect Cerdd Mawr a gofynnir i chi am wybodaeth bersonol gan Y Prosiect Cerdd Mawr, rydych yn rhannu’r wybodaeth honno dim ond gyda thîm y Prosiect Cerdd Mawr. Oni bai ei bod yn cael ei nodi fel arall – fel gyda’r broses gofrestru pan fydd gennych ddewis – ni fyddwn yn trosglwyddo eich enw na chyfeiriad e-bost i drydydd partïon, gan gynnwys mudiadau a chwmnïau sy’n bartneriaid Y Prosiect Cerdd Mawr neu’n ei gefnogi.

Pa wybodaeth sy’n eich adnabod yn bersonol ydym ni’n ei gasglu gennych a pham

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn casglu gwybodaeth mewn dwy ffordd o rannau gwahanol o’r gwasanaeth. Mae peth gwybodaeth yn cael ei chasglu pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth – naill ai fel pleidleisiwr, neu fel band/artist. Wrth gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth, mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost, lleoliad, côd post ac oedran. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i gysylltu â chi trwy gydol y gystadleuaeth i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar eich cynnydd.

Pan fydd y tocynnau ar gael ar gyfer Y Prosiect Cerdd Mawr  yn Fyw a digwyddiadau’r Prosiect Cerdd Mawr ar Daith – byddwch yn cael eich ysgogi i gofrestru eto trwy roi eich cyfeiriad e-bost, lleoliad, côd post ac oedran.

Hefyd, mae’r Cinio Mawr yn gofyn i ddefnyddwyr gwblhau arolygon o bryd i’w gilydd, yr ydym yn eu defnyddio at ddibenion ymchwil. Os hoffech ddewis peidio â derbyn unrhyw rai o’r e-byst hyn unrhyw bryd neu roi gwybod am gamddefnydd, cysylltwch â’r Prosiect Cerdd Mawr: thebigmusicproject@capitalfm.com

Pryd/Os byddwch yn cysylltu â’r Prosiect Cerdd Mawr, mae’n bosib y byddwn yn cadw cofnod o’r ohebiaeth honno.

Pwy y gellir rhannu’r wybodaeth gyda nhw

Fel rheol gyffredinol, ni fydd Y Prosiect Cerdd Mawr yn datgelu unrhyw ran o’r wybodaeth sy’n eich adnabod chi’n bersonol oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny neu o dan amgylchiadau arbennig, er enghraifft pan gredwn mewn ffydd dda ei fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd Y Prosiect Cerdd Mawr yn amddiffyn cyfrinachedd a diogelwch yr wybodaeth honno, ac ni fydd yn caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio’r wybodaeth honno heblaw am mewn perthynas â’r darpariaethau sy’n cyd-fynd â’r Prosiect Cerdd Mawr.

Gall Y Prosiect Cerdd Mawr gadw Cynnwys a gall datgelu Cynnwys i unrhyw drydydd parti os yw’n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith neu os bydd yn credu mewn ffydd dda bod angen y cyfryw gadw neu ddatgelu er mwyn:
(a) cydymffurfio â phroses gyfreithiol
(b) gorfodi’r Telerau Gwasanaeth
(c) amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch personol y Cinio Mawr, ei aelodau neu’r cyhoedd

Sut y gallwch hygyrchu, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth

Gallwch newid eich gwybodaeth i gyd neu ran ohoni trwy gysylltu â thîm y Prosiect Cerdd Mawr ar thebigmusicproject@capitalfm.com

Beth yw cwcis a sut maent yn cael eu defnyddio

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth amdanoch chi. Mae cwci yn darn bach o ddata sy’n cael ei anfon i’ch porwr o weinydd gwe a’i storio ar eich cyfrifiadur. Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn defnyddio cwcis i weld p’un  a yw defnyddiwr y wefan wedi mewngofnodi, ble i ddod o hyd i fanylion y gellir eu defnyddio i raglenwi rhannau o ffurflenni ar-lein ac i bersonoli ymweliad y defnyddiwr â’r wefan. Maent yn cael eu defnyddio hefyd i dracio’n ddienw pa rannau o’r wefan sy’n boblogaidd a pha rannau nad ydynt yn cael eu defnyddio; mae hyn yn ein galluogi ni i fonitro a gwella gwelywio a chynnwys y wefan.

Mae porwyr rhyngrwyd fel arfer yn derbyn cwcis yn ddiofyn; er hynny, mae’n bosib gosod porwr i wrthod cwcis. Trwy addasu dewisiadau eich porwr, gallwch ddewis derbyn pob cwci, cael eich hysbysu pan osodir cwci neu wrthod pob cwci. Os byddwch yn dewis gwrthod pob cwci, ni fyddwch yn gallu defnyddio’r rhannau o wasanaeth Y Prosiect Cerdd Mawr sy’n gofyn am gofrestru er mwyn cymryd rhan.

Pa weithdrefnau sy’n bodoli i amddiffyn rhag colli, camddefnyddio neu newid gwybodaeth? 

Cofiwch allgofnodi o’ch cyfrifiadur neu gau ffenest eich porwr pan fyddwch wedi gorffen eich gwaith er mwyn sicrhau na all unrhyw un arall gael mynediad i’ch gwybodaeth a gohebiaeth bersonol.

Gwaetha’r modd, ni ellir warantu y bydd unrhyw drosglwyddiad data dros y rhyngrwyd 100% yn ddiogel. Gan hynny, er ein bod yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni all Y Prosiect Cerdd Mawr sicrhau neu warantu diogelwch unrhyw wybodaeth a drosglwyddwch i ni neu o’n nwyddau neu wasanaethau ar-lein ac rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Beth arall y dylwn i wybod am fy mhreifatrwydd?

Pryd bynnag y byddwch yn datgelu gwybodaeth bersonol ar-lein o’ch gwirfodd, gan gynnwys yn eich gohebiaeth o fewn grŵp trafod, sylwer y gall pobl eraill gywain a defnyddio’r wybodaeth honno. Yn gryno, os byddwch yn datgelu gwybodaeth bersonol ar-lein sy’n hygyrch i unrhyw un arall, mae’n bosib y byddwch yn derbyn negeseuon dieisiau gan bartïon eraill.

Os byddwch yn hygyrchu gwefannau eraill gan ddefnyddio’r dolenni a ddarperir, dylech fod yn ymwybodol bod y rhain y tu hwnt i’n rheolaeth ni. Os byddwch yn darparu data personol i gwmnïau eraill, mae polisïau preifatrwydd y cwmnïau hynny’n pennu sut y defnyddir yr wybodaeth honno ac ni fydd Polisi Preifatrwydd Y Prosiect Cerdd Mawr yn berthnasol mwyach.

Mae’n bosib y bydd y polisi hwn yn newid o dro i dro, felly gwiriwch y dudalen hon o bryd i’w gilydd Yn y pen draw, chi yn unig sy’n gyfrifol am gynnal cyfrinachedd unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun. Byddwch yn ofalus ac yn gyfrifol pryd bynnag y byddwch ar-lein.

Deddf Diogelu Data

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr a’i bartneriaid yn ymroddedig i amddiffyn preifatrwydd eich data personol ac felly fe’i ddelir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

I gael mwy o wybodaeth, gweler gwefan Diogelu Data llywodraeth y DU.