Sut i: Baratoi am Gyfweliad Swydd

Mae cyfweliadau’n gallu bod yn nerfus! Y ffordd orau o sicrhau bod popeth yn mynd yn llyfn yw i baratoi! Fe ofynnom i Sophie o Adran Pobl a Diwylliant Global am ei hawgrymiadau gwych ar baratoi am gyfweliad swydd.

Sut ddylwn i baratoi ar gyfer fy nghyfweliad?

“Ymchwiliwch! Mae ymchwil yn bwysig iawn. Mae’n dangos eich bod yn becso a’ch bod yn frwdfrydig am y swydd.

Ymchwiliwch am y cwmni ar-lein, neu unrhyw le arall gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar y cwmni, ac edrychwch a oes unrhyw newyddion diweddar am y cwmni.

Mae’n well edrych ar y cwmni yn gyntaf, yna ar yr adran yr hoffech chi weithio ynddi. Edrychwch allan am y prif bwyntiau sy’n ymwneud â’r swydd.

Nodwch ychydig bwyntiau a dyddiadau allweddol am y cwmni, ond peidiwch ag edrych gormod ar hanes cwmni.” 

A ddylwn i wneud rhestr o gwestiynau allai godi yn y cyfweliad?

“Dylech chi gynllunio rhai atebion i gwestiynau rydych chi’n credu gallai godi a meddwl am rai esiamplau ar gyfer eich atebion. Darllenwch y swydd ddisgrifiad yn ofalus a chynlluniwch eich atebion o amgylch hwnnw.

Dylech hefyd wneud rhestr o unrhyw beth hoffech chi ei ofyn. Cofiwch, nid yw’n hanfodol gofyn cwestiwn ac mae’n well peidio â gofyn un na gofyn un sy’n amherthnasol.” 

Beth ddylwn i wisgo ar gyfer y cyfweliad?

“Ymchwiliwch i weld pa fath o gwmni ydyn nhw, dylai hyn roi syniad i chi o sut i wisgo. Os ydych chi dal yn ansicr, mae’n well dangos eich bod wedi gwneud ymdrech. Yn gyffredinol, nid yw’r diwydiant cerddoriaeth mor ffurfiol â mwyafrif y diwydiannau eraill, felly gwisgwch yn smart, ond efallai ddim mewn siwt.”

Beth ddylwn i ddod â gyda mi i’r cyfweliad?

“Dewch â chi’ch hun, nodiadau a photel o ddŵr – oni bai bod y cwmni wedi gofyn i chi ddod â rhywbeth penodol” 

Sut ydw i’n gallu lleddfu fy nerfau cyn cyfweliad?

“Ceisiwch gael noson dda o gwsg (peidiwch ag aros i fyny drwy’r nos yn ysgrifennu nodiadau), cymerwch ychydig o ddŵr gyda chi a Sicrhewch eich bod yn cynllunio’ch taith i’r cyfweliad ymlaen llawn, er mwyn i chi beidio â chael unrhyw syrpreisys.”

Nawr eich bod wedi paratoi, cymerwch olwg ar gyngor Sophie ar broses y cyfweliad ei hun! Mae hefyd gennym awgrymiadau gwych ar gwblhau eich ffurflen gais am swydd ac ar greu eich datganiad personol.

Gallwch hefyd bori’r cyfleoedd gwych sydd gennym yn y diwydiant cerddoriaeth yma!

Os oes gennych chi unrhyw gyngor ar baratoi am gyfweliad, beth am ei rannu gyda ni ar Twitter!