Sut i: Gael Swydd yn y Diwydiant Cerddoriaeth

JOB signDoes dim llawer o ddiwydiannau sy’n fwy cyffrous i weithio ynddynt na’r diwydiant cerddoriaeth. Dydyn ni ddim yn dweud bod e’n ddisglair i gyd – mae’n waith caled, nawr mwy nag erioed! Rydym yn gwybod bod hi ddim yn hawdd ar bob adeg i gael eich troed i mewn i ddrws diwydiant – ond mae’n bosib.

Yn gyntaf oll, mae’n bwysig bod yn glir am y rôl rydych chi ei eisiau o fewn y diwydiant a gweithio tuag at y sgiliau sydd eu hangen i’w gyflawni. Bydd dangos bod gennych y brwdfrydedd i ddysgu mwy ac addasu mewn diwydiant sy’n newid ac yn arloesi yn gyson hefyd yn helpu.

Fel unrhyw ddiwydiant arall, mae’r diwydiant cerddoriaeth eisiau recriwtio a chadw’r dalent gorau posib o’r meysydd digidol, marchnata, artistiaid a repertoire, gwerthu, a llawer mwy. Ond, nid yw talent yn unig yn ddigonol. Mae labeli yn edrych am bobl sy’n frwdfrydig dros gerddoriaeth ac sydd wir eisiau gweithio mewn sector sy’n symud yn gyflym ac sy’n newid yn gyson.

Does dim fformwla hud i gael y swydd ddelfrydol honno, ond gallwch helpu’ch hun ar y ffordd.

  1. Byddwch yn benodol

Peidiwch â jyst dweud eich bod eisiau gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth – nodwch pa sgiliau sydd gennych a sut gallech eu defnyddio yn y busnes. Y cynharaf y byddwch yn penderfynu pa rôl yn benodol rydych chi eisiau gwneud, y mwyaf o amser bydd gennych i adeiladu portffolio o brofiad.

  1. Gwnewch Interniaeth

Mae’r diwydiant yn cynnig nifer o interniaethau – gyda thâl a di-dâl – bob blwydyn ar gyfer y sawl sy’n dangos angerdd a brwdfrydedd dros gerddoriaeth. Mae manylion am yr interniaethau a gynigir gan brif gwmnïau recordio’r DU ar gael ar eu gwefannau. Ac unwaith i chi ddechrau yno, gwnewch eich hun yn angenrheidiol.

  1. Ymunwch ag Asiantaeth Recriwtio

Os ydych eisoes wedi ennill profiad yn eich dewis faes, sicrhewch eich bod yn cofrestru gydag asiantaeth recriwtio sy’n arbenigo yn y diwydiannau creadigol. Y safleoedd mwyaf poblogaidd ar gyfer swyddi yn y diwydiant cerddoriaeth yw Handle Recruitment, Career Moves, ac Arts & Media.

  1. Cadwch Lygad ar Wefan a Chyfryngau Cymdeithasol y Cwmni

Os oes gennych awydd i weithio i gwmni penodol, cadwch lygad ar ei gwefan am gyfleoedd newydd sy’n codi. Tanysgrifiwch i unrhyw gylchlythyron maen nhw’n eu cyhoeddi a sicrhewch eich bod yn ei dilyn ar Twitter neu ymunwch â’i dudalen ar Facebook.

  1. Mynychwch ddigwyddiadau ariannu

Mae’r diwydiant cerddoriaeth yn adnabyddus am rwydweithio – gallwch fyth adnabod gormod o bobl!  Mae gan AIM (Y Sefydliad Cerddoriaeth Annibynnol)galendr o ddigwyddiadau sydd ar agor i’r sawl nad sy’n aelodau. Cymerwch olwg ar gyrff eraill yn y diwydiant cerddoriaeth am raglenni digwyddiadau tebyg.

  1. Edrychwch ar y diwydiannau creadigol yn ehangach

Mae cerddoriaeth yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr ym meysydd ffilm, teledu, cyhoeddi, chwaraeon a’r sectorau creadigol eraill. Peidiwch â chyfyngu’ch hun i weithio ym maes cerddoriaeth yn unig. Bydd profiad o weithio gyda chrewyr cerddoriaeth eraill yn amhrisiadwy yn y byd cerddoriaeth.

7.Torrwch eich Breuddwyd i Lawr i Gamau Cyraeddadwy

Peidiwch â disgwyl i’ch breuddwydion i gyd gael eu gwireddu ar unwaith. Byddwch yn amyneddgar. Torrwch eich nod yn y pen draw i lawr i gamau realistig a chyraeddadwy. A mwynhewch y daith!

  1. Cadwch i fyny gyda newidiadau yn y busnes cerddoriaeth

Mae natur y busnes recordiau wedi newid yn fawr dros y degawd diwethaf – ac nid yw’r datblygiadau hyn wedi dod i ben o bell ffordd. Cadwch i fyny gyda newyddion a barn y diwydiant trwy danysgrifio i gylchgronau’r diwydiant cerddoriaeth a thrwy osod rhybuddion newyddion ar gyfer y pynciau sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi.

Un gair i orffen…

Unwaith i chi gael y swydd anghaffaeladwy honno yn y diwydiant, peidiwch â dod yn hunanfodlon. Gweithiwch yn galed i fynd y filltir ychwanegol i ddangos i’r cwmni ei bod wedi gwneud y penderfyniad cywir yn eich penodi.

Am ragor o wybodaeth ar ddatblygu’ch gyrfa yn y diwydiannau creadigol, cymerwch olwg ar Creative Choices.  Mae Creative Choices yn darparu gwybodaeth arbenigol, offer a gwybodaeth ar gyfer y sawl sy’n edrych am yrfa mewn cerddoriaeth, ffilm, teledu, theatr, dylunio, y celfyddydau perfformio a llawer mwy.