Sut i: Lwyddo yn y Diwydiant Cerddoriaeth y tu allan i Lundain

Mae llwyddo yn y diwydiant yn gallu bod yn anodd, yn enwedig os ydych yn byw y tu allan i Lundain mewn ardal gyda llai o gyfleoedd. Fe siaradom â’r rheolwr artistiaid o Glasgow, Ally McCrae, sy’n rheoli Prides a United Fruit. Mae Ally newydd ymuno â ffrind i sefydlu ‘Two Up’, cwmni rheoli a hyrwyddo cerddoriaeth.

Dyma beth oedd gan Ally i’w ddweud am lwyddo yn y diwydiant cerddoriaeth y tu allan i Lundain ynghyd â’i awgrymiadau i lwyddo:

Sut ddaethoch chi i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth?

“Fe ddechreuais trwy fod mewn grŵp ofnadwy a oedd yn ceisio efelychu Biffy Clyro, ond ddim yn dda iawn – roeddwn yn chwarae’r drymiau, at safon gymedrol iawn. Yna, fe es i’r brifysgol, sylweddoli fy mod ddim yn dda iawn yn gerddorol, ond fe ddechreuais gymryd rhan gyda’r orsaf radio i fyfyrwyr. Rwy’n credu fy mod yn ffansio merch a oedd yn gweithio yn yr orsaf radio, sef sut mae pob gyrfa dda yn dechrau, wrth gwrs! Ni ddigwyddodd unrhyw beth gyda’r ferch ond fe es ymlaen i redeg yr orsaf radio am dair blynedd. Roedd gennym raglen yn chwarae cerddoriaeth newydd a rhywsut fi oedd yn cyflwyno’r rhaglen honno oherwydd roedd gennyf lawer o ffrindiau mewn grwpiau ac roeddwn yn gofyn iddynt ymddangos ar y rhaglen. Fe roddom rhai o’r sesiynau cyntaf i Twin Atlantic a Frank Turner, pan roedd e newydd ddechrau fel artist unigol.” 

A wnaethoch chi astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol?

“Fe astudiais athroniaeth. Doedd dim byd yn fy ngradd (sori i fy narlithwyr!) sydd o gymorth gyda’r hyn rwy’n gwneud nawr. OND, fe roddodd gyfle i mi redeg yr orsaf radio, a hynny ar fy mhen fy hun. Fe ddes â grŵp o ffrindiau at ei gilydd. Ar ôl hynny, roeddwn yn ddigon ffodus i gwrdd â llawer o bobl yn y BBC a XFM a llawer o bobl yn y diwydiant. Baswn i heb gael y cyfle hwnnw pe bawn i heb fynd i’r brifysgol. Nid y cwrs oedd yn bwysig, ond beth wnes i gyda’r amser.”

Beth ddigwyddodd ar ôl y brifysgol?

“Symudais i ganol Glasgow, gweithio mewn bwyty a dechrau blog a noson fyw gyda fy ffrindiau. Fe gawsom cymaint o fandiau gwahanol â phosib i chwarae yn y nosweithiau hyn ac yna, i’w hyrwyddo, fe wnaethom fideos YouTube o’r bandiau a fyddai’n perfformio mewn manna rhyfedd. Roedd un band yn perfformio mewn planetariwm, un i fyny mynydd, ac ati. Roedd hyn yn creu’r cyhoeddusrwydd roedd ei angen arnom am ein sioeau. Yna, fe ddechreuom greu podlediadau o’n sioeau. Ers hynny, mae’r ochr fyw wedi tyfu i mewn i ddigwyddiadau mwy unigol – dwy flynedd yn ôl, fe wnaethom sioe yn Abaty Paisley, sef abaty enfawr o’r 14eg ganrif, gyda grŵp o’r enw The Twilight Sad a cherddorfa gydag 80 person.

Erbyn hyn mae pawb a oedd yn rhan o hyn yn gweithio yn y diwydiant, mae un o fy ffrindiau’n gweithio i Creative Scotland ac fe aeth ein dyn camera ymlaen i fod yn ffotograffydd staff ar gyfer NME a Clash. Fe arweiniodd hefyd ataf yn cael swydd gyda Radio 1 ac fe weithiais yno am dair blynedd, gyda hynny’n arwain at reoli artistiaid.”

Beth oedd eich ysbrydoliaeth i sefydlu eich blog a’r nosweithiau byw?

“Roeddem eisiau gweithio yn y diwydiant ond doedd gan yr un ohonom unrhyw brofiad a doedd neb yn gwybod pwy oedden ni. Fe ddaethom at ein gilydd a dweud “Beth am i ni wneud rhywbeth”. Nid oedd yr ansawdd yn wych ar y cychwyn ond roedd rhaid i ni wneud rhywbeth. Pan ddaeth y BBC ataf gyda fi’n gwneud podlediad o ansawdd gwael, nid oedden nhw’n meddwl “beth am i ni roi hwn ar yr awyr”, roedden nhw’n meddwl “dyma rywun sy’n frwdfrydig ac yn ei wneud ei hun ac yn gwario ei arian i gyd ac o bosib yn mynd i ddyled fawr wrth wneud y podlediad hwn”, ac roedd hynny oll yn wir.”

Mae llawer o bobl yn dweud mai Llundain yw canolbwynt y diwydiant cerddoriaeth. A fyddech chi’n argymell bod rhywun sy’n byw y tu allan i Lundain yn symud yno i gychwyn eu gyrfa?

“Mae’n wir, Llundain yw canolbwynt y diwydiant cerddoriaeth. Does dim labeli mawr yn Glasgow neu Sheffield, mae llawer o gwmnïau ond mae llai o gyfleoedd oherwydd eu bod yn llai. Fe arhosais tan fy mod yn 27 i symud i Lundain ac roedd hynny dim ond oherwydd bod gennyf gyfarfodydd yn Llundain bob wythnos. Mae llawer o bobl a bandiau’n symud i Lundain ac yn mynd ar goll oherwydd does dim ffocws neu gymhelliant. Os oes gennych chi ffocws a chysylltiadau a rheswm i symud, symudwch, ond mae’r freuddwyd o bacio’ch bagiau a meddwl bod y palmentydd yn aur yn wallgof oherwydd mae mor gystadleuol.

Mae’n haws creu ychydig o gynnwrf am eich gwaith mewn tref neu ddinas lai. Yna, os ydych chi’n cael ychydig o lwyddiant, gallwch fynd i gyfarfod yn Llundain, cwrdd â phobl, ac yn sydyn, bydd gennych fwy o gysylltiadau.”

Mae llawer o’r llwyddiant o’ch gyrfa wedi datblygu o’r bobl rydych chi wedi cwrdd â hwy. Pa gyngor basech chi’n rhoi ar rwydweithio i’n darllenwyr?

“Mae rhwydweithio yn air ofnadwy! Mae’n gwneud i mi deimlo’n rhyfedd. Byddai’n well pe bai ganddo enw gwahanol oherwydd, mewn gwirionedd, mae jyst yn golygu cael sgwrs. Mae’r diwydiant cerddoriaeth yn gwbl seiliedig ar y perthnasau rydych yn eu creu. Y tebygolrwydd yw bod y bobl mewn swyddi o bŵer eich angen chi cymaint ag yr ydych chi eu hangen hwy oherwydd mae’r diwydiant yn gwbl obsesedig â phethau newydd. Y cam cyntaf yw cymryd rhan mewn prosiectau, fel hwn, ac yna mynd i fyny at rywun mewn digwyddiad neu gynhadledd a bod yn onest a cheisio peidio â brolio, a dweud “Rydw i’n ffan mawr o’ch gwaith”. Gobeithio, bydd gennych syniad o beth maen nhw’n gwneud, os mai newyddiadurwr ydyn nhw ar gyfer Noisey neu DIY, darllenwch ac amsugnwch eu herthygl ac fe allwch chi ddweud “Roeddwn i wir yn hoffi’ch erthygl ar x, sut ddechreuoch chi yn y maes?” ac yn sydyn, dyna chi wedi cwrdd â’r person yna! Rydych chi wedi rhwydweithio! Neu, os ydych chi’n gwneud rhywbeth, efallai byddan nhw’n gofyn “Beth ydych chi’n gwneud” ac fe allwch chi ddweud “O, dwi’n gweithio ar y blog yma” neu beth bynnag. Mae’n ymwneud â chael rhywbeth i siarad am a rhoi rheswm i rywun siarad â chi.”

Pa un darn o gyngor basech chi’n rhoi i rywun sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant?

“Gwnewch bopeth a cheisiwch bopeth ond peidiwch â chael eich ecsbloetio ar y ffordd. Os ydych chi eisiau bod yn rheolwr, ewch amdani. Os ydych chi eisiau rhedeg noson fyw, sefydlwch un. Os ydych chi’n gwirioni ar gerddoriaeth newydd, dechreuwch flog, ysgrifennwch amdano ar Twitter, datblygwch eich cynnyrch” 

Beth yw uchafbwynt eich gyrfa hyd yn hyn?

“Roeddwn i newydd gytuno i adael Radio 1 i symud i Lundain ac roedd Gemau’r Gymanwlad ymlaen yn Glasgow a, rhywsut, roedd rhywun wedi gofyn i mi leisio’r seremoni cloi. Yr artistiaid a oedd yn chwarae oedd Deacon Blue, Kylie Minogue a, y band rwy’n ei reoli, Prides! Fe gyflwynais y band rwy’n ei reoli a oedd newydd gyhoeddi ei EP cyntaf ac fe chwaraeon nhw i 50,000 o bobl yn stadiwm, gyda 7 miliwn yn eu gwylio yn y DU a swm gwallgof fel 32-33 miliwn o bobl ledled y byd, a dyma fi’n eu cyflwyno! Roedden nhw’n wych ac mae wir wedi newid pethau ar gyfer y band.”